Gebruiksvoorwaarden sportaccommodatie - Quick 1888

Gebruiksvoorwaarden sportaccommodatie

Gebruiksvoorwaarden sportaccommodatie

 Gebruiksvoorwaarden sportaccommodaties De Dennen B.V.

Deze voorwaarden gelden voor alle (sport)accommodaties, behalve als er in de aanvullende voorwaarden van af is geweken.

Begripsbepaling

A1. In de onderstaande voorwaarden betekent:

‘’Sportpark de Dennen b.v.’’  Eigenaar sportaccommodatie en hal.

‘’gebruiker’’ de persoon, vereniging stichting of andersoortige instelling die een sportaccommodatie in gebruik heeft gekregen. Met gebruiker wordt ook bedoeld degene die door de gebruiker als plaatsvervanger is aangewezen of degene die de activiteit namens de gebruiker (bege)leidt. 

‘’accommodatie’’ een ruimtelijke voorziening ten behoeve van sportbeoefening of instructie zoals een gymnastiekzaal, een sporthal, een sportzaal, een voetbalveld, een tennisveld, leslokaal e.d

‘’gebruiksovereenkomst’’ de tussen Sportpark De Dennen B.V. en gebruiker tot stand gekomen overeenkomst waarbij door Sportpark  de Dennen B.V. aan gebruiker (een deel van) een sportaccommodatie in gebruik is gegeven inclusief de Gebruiksvoorwaarden.

Betaling gebruiksvoeding

A2. De gebruiker dient de gebruiksvoeding vooraf te betalen.  Over de wijze van betaling dient vooraf aan het gebruik een afspraak gemaakt te worden.

In gebruik geven aan derden

A3. De gebruiker mag onder geen enkele voorwaarde de voor hem gereserveerde accommodatie geheel of gedeeltelijk aan derden in gebruik geven.

 

Reclame

A4. De gebruiker mag in, aan of op de accommodatie op welke manier dan ook, geen reclame maken voor zichzelf of voor derden, zonder dat hij daarvoor vooraf schriftelijk toestemming van de Directie van Sportpark De Dennen B.V. heeft gekregen.

Aanvaarden accommodatie

A5. De gebruiker aanvaardt de voor hem gereserveerde accommodatie in de staat waarin die zich op het moment van ingebruikneming bevindt. De gebruiker houdt zich aan de huisregels van de accommodatie.

Beschikbaarheid accommodatie

A6. De accommodaties zijn alle dagen van de week beschikbaar tussen 08:00 en 23:00 uur.

Gebruik in het weekend

A7. In geval van gebruik in het weekend geldt een minimale gebruiksduur van twee uur.

Verantwoordelijkheid voor gebruikers

A8. De gebruiker is er verantwoordelijk voor dat degenen die deelnemen aan de door hem georganiseerde activiteiten, de accommodatie gebruiken waarvoor zij bestemd is, en dat zij zich houden aan de regels die voor en in de accommodatie gelden. Dat betekent in ieder geval: niet eten en drinken in de zaal en de zaal betreden met daarvoor geschikte schoenen. De regels hangen duidelijk zichtbaar in de zaal en/of de kleedkamers. Eventuele schade of schoonmaakkosten als gevolg van oneigenlijk gebruik of ernstige bevuiling komen voor rekening van de gebruiker. Inrichten en opruimen van de accommodatie komt voor rekening van de gebruiker en dient plaats te vinden binnen de gereserveerde tijd. Gebruiker is ook verantwoordelijk voor het in voorkomende gevallen voorzien in ehbo-toezicht en dient daartoe te voorzien in de noodzakelijke (verband)materialen).

De gebruiker draagt verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de richtlijnen gesteld door de overheid en het RIVM. Indien hier niet aan voldaan wordt is de gebruiker verantwoordelijk voor eventuele sancties.

 Inspectie van de accommodatie

A9. De gebruiker of zijn plaatsvervanger moet voor het begin van het gebruik van de accommodatie nagaan of deze accommodatie zich in goede staat bevindt. Bij het constateren van onregelmatigheden moet de gebruiker dit binnen 24uur aan Sportpark De Dennen B.V. melden. Na afloop van deze termijn kan gebruiker zich niet meer beroepen op enige tekortkoming met betrekking tot de toestand van de accommodatie.

Aansprakelijk voor schade

A10. Sportpark De Dennen B.V. is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak dan ook aangebracht aan personen of zaken die betrokken zijn bij de activiteiten die de gebruiker in de accommodatie organiseert. Ook is Sportpark De Dennen B.V. niet aansprakelijk voor de vermissing of beschadiging van zaken van de gebruiker of van personen die betrokken zijn bij deze activiteiten. Ook voor personen die niet direct deelnemen aan de activiteit, maar zich wel binnen de accommodatie bevinden, is Sportpark De Dennen bv niet aansprakelijk. Zijn er personen aanwezig die ter plaatse mogen of moeten zijn, dan moet hiervan direct melding worden gemaakt bij de verantwoordelijke van Sportpark De Dennen Bv.

Recht op beëindiging huurovereenkomst

A11. Indien de gebruiker zich niet houdt aan de bovengenoemde gebruiksvoorwaarden, behoudt de Sportpark De Dennen B.V. het recht de huurovereenkomst eenzijdig te beëindigen.

A12. De gebruikstermijn geldt voor bepaalde tijd. Vroegtijdige beëindiging van de huurovereenkomst door de gebruiker dient minimaal één maand van tevoren te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeen gekomen.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!