Bestuursmededelingen

Bestuursmededelingen

        
Hieronder een overzicht van mededelingen van het voetbalbestuur. Niet alle mededelingen zijn opgenomen in dit overzicht. Elke mededeling heeft als nieuwsbericht op de website gestaan. 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mededeling van het voetbalbestuur augustus 2019 

Bericht van de penningmeester


Het nieuwe seizoen zijn we al volop aan het voorbereiden en een van de dingen die daar bij horen is het uitgeven van geld. Elk jaar stellen we een begroting op waarmee we een inschatting maken van wat er aan geld binnenkomt en wat er uitgegeven gaat worden.

Om als penningmeester zicht te houden op wat we aan het uitgeven zijn, is het belangrijk dat ik op de hoogte ben van alle uitgaven die ten laste van het voetbalbestuur gedaan moeten worden. Zo kan ik steeds bijhouden wat we dachten uit te geven, wat we aan het uitgeven zijn en wat er dus nog eventueel over is om uit te geven.

Het kwam nog wel eens voor dat ik geen zicht had op uitgaven omdat men zich rechtstreeks tot Jo de Bruijn, de algemeen penningmeester die voor betalingen zorgt, wendde.

Ik doe hierbij een dringende oproep aan iedereen die een betaling wil laten doen ten laste van het voetbalbestuur zich vooraf eerst bij mij te melden.

Het gaat om de hele voetbalafdeling , alle teams van dames en meisjes en van selectie tot de jongste jeugd.

Ik dank jullie voor de medewerking.

Rob Rijnbout

Penningmeester afd. voetbal 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mededeling van het voetbalbestuur april 2019

VOETBALBESTUUR EN DE INTERNE COMMUNICATIE

Vanaf de start van het huidige voetbalseizoen is het bestuur in gesprek gegaan met leden en vrijwilligers van onze vereniging. Op 29 oktober 2018 vond een bijeenkomst plaats , bedoeld voor alle betrokkenen. Aan de uitnodiging gaven rond 45 mensen gehoor. We formeerden die avond twee gesprekgroepen die zich over enkele vragen bogen. Een verslag hierover stond al een week later op de website. Elke groep verzorgde een eigen verslag van hun bevindingen. Al die informatie kwam natuurlijk in bezit van het voetbalbestuur. Bedoeld om er juist meer mee te gaan doen. Naar aanleiding van die 29-ste oktober en de bijbehorende groepsverslagen is het bestuur er verder mee aan de slag gegaan. In kleine groepen is verder gesproken over datgene wat op die oktoberavond naar voren werd gebracht: het aannamebeleid, de werving van met name jeugd, de communicatie binnen de vereniging, de relatie tussen de jeugd- en seniorenafdeling, de toegevoegde waarde van het meisjes- en vrouwenvoetbal, de sfeer in het clubhuis, de uitstraling van de accommodatie. Na de jaarwisseling heeft het bestuur nog specifieker over bovenstaande onderwerpen gesproken met bepaalde doelgroepen, zoals de vrouwenvoetbalafdeling, enkele ouders van de junioren, de staf van de junioren. De opkomst was divers. De bijdragen van die doelgroepen waren voor het bestuur van een concreet en dus bruikbaar niveau.

Het bestuur bedankt de aanwezige betrokkenen voor hun waardevolle discussiebijdrage. Het bestuur kan uiteraard niet alles tegelijkertijd aanpakken, echter tijdens de vergaderingen van het voetbalbestuur zullen aangedragen items regelmatig langskomen, met hopelijk een concreet resultaat. Via de website houden wij u op de hoogte.

JOHN PETERS, namens het voetbalbestuur.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mededeling van het voetbalbestuur op 27 december 2018

Redactieleden gezocht

Ben je betrokken bij de voetbalafdeling van Quick 1888? Ben je altijd snel op de hoogte van het laatste nieuws? Vind je het leuk om daarover te schrijven?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

 

Voor de op te zetten nieuwsbrief van de afdeling voetbal zijn wij zowel op zoek naar redactieleden als naar grafisch, redactioneel en/of creatieve vormgevers die kunnen of willen leren werken met MailChimp.

Wij zoeken mensen die:
– Betrokken zijn bij Quick 1888
– De Nederlandse taal goed beheersen
– Circa 1 - 2 uur per week beschikbaar zijn

Wij bieden:
– De mogelijkheid om deel uit te maken van een enthousiast team
– De kans ervaring op te doen als redacteur of vormgever
– De mogelijkheid eigen initiatieven uit te werken voor een groot publiek

 

Interesse? Neem dan contact op met Jonathan van Dongen, via jac_97@live.nl of spreek hem aan op de club. Eenieder die incidenteel een bijdrage kan leveren, vragen wij ook om contact op te nemen.

 

Waarom een nieuwsbrief?

Het voetbalbestuur heeft in de afgelopen maanden een aantal gesprekken gevoerd met groepen Quickers over de toekomst van onze vereniging. De discussie- avond na de ledenvergadering is hiervan een voorbeeld. Uit deze gesprekken komt naar voren dat de interne communicatie beter moet. Daarnaast gaven verschillende leden aan graag meer informatievoorziening te krijgen over de eigen – maar ook – andere afdelingen.


Het voetbalbestuur heeft vastgesteld dat de (bestuurs)berichten en informatie op de website zeer minimaal gelezen worden. Het bestuur kan daardoor niet alle leden snel bereiken. Een digitale nieuwsbrief die alle leden in de mailbox krijgen, is hiervoor een oplossing.


Begin november is Jonathan van Dongen namens het bestuur aan de slag gegaan met het uitzoeken van de mogelijkheden om een digitale nieuwsbrief op te zetten. Eind november werd de eerste test- nieuwsbrief verzonden naar een groep betrokken Quickers; bestuursleden, coördinatoren en enkele trainers.

In het begin van december is deze test geëvalueerd. De nieuwsbrief was 63 maal geopend en de reacties waren uiterst positief. Het bestuur heeft daarom besloten dat de nieuwsbrief een structureel voortbestaan moet krijgen.

Omdat de vrijwilligersfunctie van een bestuurslid als zodanig al evenveel tijd inneemt als een parttime- baan, zijn wij op zoek naar leden die de nieuwsbrief willen gaan draaien. Uiteraard krijgen zij hier ondersteuning bij. John Peters heeft zich beschikbaar gesteld als redacteur, Jonathan van Dongen kan ondersteuning geven in de vormgeving en redactie.


Wij hopen op veel positieve reacties!

Jonathan van Dongen, namens het voetbalbestuur

 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bestuursbesluit afd. voetbal  december 2018:

Materiaalverzoeken

 

Het voetbalbestuur heeft de afgelopen maanden een groot aantal materiaalverzoeken gekregen (trainingsmateriaal, ballen, kleding).

Een aantal van deze verzoeken is door het voetbestuur ingewilligd, een aantal echter niet. Dat laatste is deels het gevolg van het tekort aan financiële middelen, maar deels ook van het ontbrekende overzicht van het totaal aan materialen dat bij de teams in gebruik is. Zeker gezien de financiële situatie is het de taak van het voetbalbestuur strikt toe te zien op een adequaat en efficiënt gebruik van de aanwezige materialen.

Het voetbalbestuur heeft vastgesteld dat sommige aanwezige materialen niet worden gebruikt, teamgebonden materiaal niet altijd (goed) wordt opgeborgen, waardoor ook al voor veel geld aan materialen is ontvreemd, en materialen voor gezamenlijk gebruik in de teamlockers worden opgeborgen, waardoor ze voor andere teams niet meer toegankelijk zijn. 


Omdat nu voor alle teams kledingkasten en teamlockers aanwezig zijn, heeft het bestuur besloten eerst het totale aanwezige materiaal te inventariseren, in samenwerking met de coördinatoren, trainers en leiders. Pas na de inventarisatie zal het bestuur besluiten nemen over de nog openstaande aanvragen. Na de inventarisatie zullen ook stringentere afspraken met de leiding van alle teams worden gemaakt over het beheer en de verantwoordelijkheid voor de materialen.

 

De materialeninventarisatie zal per team worden uitgevoerd tijdens de winterstop. De data zullen aangekondigd worden via alle (sociale) mediakanalen. 


Naast bovenstaande wijzen wij erop dat materiaalverzoeken alleen ingediend kunnen worden bij de penningmeester van de afdeling voetbal, Rob Rijnbout. Dit om te voorkomen dat het verzoek op de verkeerde plek terechtkomt.

 

 Het voetbalbestuur


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAANDAG 29 OKTOBER 2018 IN HET CLUBHUIS (aanvang 20.00 uur – einde 22.15)


Ledenvergadering en discussiebijeenkomst afd. voetbal

 

HET BESTUUR VAN DE AFDELING VOETBAL NODIGT DE LEDEN UIT TOT HET BIJWONEN VAN EEN KORTE LEDENVERGADERING EN EEN AANSLUITENDE DISCUSSIEBIJEENKOMST

Agenda  vergaderdeel : 20.00 uur – 20.30 uur

01 Opening: voorzitter geeft korte toelichting op de opzet van de avond.

02 Bestuurssamenstelling op dit moment; uitleg zittingsperiode van de bestuursleden.

03 Stand van zaken financiën/begroting 18/19.

04 Rondvraag en sluiting.

===========================================================================

Bijeenkomst  discussiedeel : 20.30 UUR – 22.00/22.15 UUR

Gespreksonderwerp : STAND VAN ZAKEN VOETBALAFDELING EN DE TOEKOMST

Op deze avond willen we met zoveel mogelijk leden over zeer belangrijke onderwerpen van gedachten wisselen. Uitgangspunt: de afdeling voetbal op korte en lange termijn. Het bestuur zelf is hiermee het afgelopen jaar bezig geweest. Ook in praktische en uitvoerende zin. Ook zijn er gesprekken geweest met enkele leden van de Club van Honderd, een verenigingsadviseur van de KNVB en externen die Quick een warm hart toedragen. Vanaf het vorige seizoen vergadert het bestuur zeer frequent, vaak wekelijks om over een toenemend aantal zaken/onderwerpen/situaties te praten en besluiten te nemen.

Deze bijeenkomst is bedoeld om elkaar handreikingen te geven via de volgende te stellen vragen:

1.       Wat moet Quick doen om leden aan ons te binden?

2.       Welke wijzen van ledenwerving kunnen doeltreffend werken?

3.       Welke wijzen van bevordering van ouderbetrokkenheid zijn nodig?

4.       Wat moet Quick doen om de seniorenafdeling nieuw leven in te blazen?

5.       Hoe krijgt Quick het intern voor elkaar van de senioren, jeugd, vrouwen en zaal één geheel te maken en welke activiteiten zijn daarvoor nodig?

6.       Op welke wijze kan Quick de noodzakelijk gewenst interne communicatie verbeteren?

7.       Hoe Quick naar buiten uit te dragen met gebruikmaking van social media?

 

Het bestuur hoopt op deze wijze een betekenisvolle en doelmatige avond te creëren. Het bestuur rekent graag op een hoge opkomst. Tot 29 oktober.

 

JOHN PETERS, NAMENS HET BESTUUR 10 OKTOBER 2018


------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mededeling van het Voetbalbestuur.   Juni 2017

ONTWIKKELINGEN AFDELING VOETBAL

Die zijn er. Maar eerst een vermelding. Het zaalvoetbal 1-team is kampioen geworden. Ook twee jeugdteams veldvoetbal behaalden het kampioenschap : Quick JO-17(1), voorheen de B-1 en Quick JO-15(1), voorheen C-1. De felicitaties dus!
Na het vorig jaar behaalde kampioenschap van de selectie en dus de promotie naar de eerste klasse heeft het team een puike prestatie geleverd. De doelstelling was eindigen in het bekende linker-rijtje. Echter, tot twee weken voor het einde van het seizoen zat er een kampioenschap in. Helaas. In de nacompetitie zaten we ook dicht bij promotie. Ook helaas. Maar een fantastisch seizoen! Hoe zal het volgend seizoen gaan als we zelfs een nog sterkere selectie hebben? Gaan voor het linker-rijtje, maar dan bovenaan? Gewoon een jaar later naar de hoofdklasse? Ik lever dit vraagteken graag in voor een uitroepteken. Een goede hoogstaande ontwikkeling!

Maar er ontwikkelt zich nog meer.
Aankomend seizoen spelen op zaterdag drie seniorenteams. Zondags drie. En wellicht voegt zich op zondag er nog een derde vrouwenteam bij.
Op dit schrijfmoment nog onzeker.
Het aantal zaalvoetbalteams blijft op zeven.

Het aantal jeugdteams is stabiel of stijgt nog licht. De begeleiding/coördinatie krijgt vanaf het nieuwe seizoen een breder draagvlak.
Wordt niet meer afhankelijk van één persoon. Er komen twee coördinatie-afdelingen bij de jeugd: junioren en pupillen. Deze zullen gerund worden door tezamen ongeveer acht mensen.

Het voetbalbestuur wordt ook in het kader van deze nieuwe opzet/organisatie gewijzigd samengesteld. Er is geen apart jeugdbestuur meer, maar juist één voetbalbestuur. Met daarin opgenomen vertegenwoordigers vanuit  vrouwenvoetbal, jeugdvoetbal, seniorenvoetbal en zaalvoetbal. Daarnaast is het bestuur nu druk bezig om drie commissies nieuw leven in te blazen of nieuw op te zetten: een kledingcommissie, materialencommissie en een aannamecommissie. Die moeten nog een invulling/uitwerking krijgen. Ook hierbij is het de bedoeling meer mensen – dus vrijwilligers- te betrekken bij de nieuwe kaderorganisatie.

Het bovenstaande heeft het afgelopen seizoen enorm veel tijd en energie gekost van met name het huidige bestuur. Een bestuur dat op één lijn zit. Wellicht dat er in het nieuwe seizoen wat kinderziektes ontstaan. Dat is onmiskenbaar eigen aan een flinke organisatieverandering. We blijven ons best doen en we blijven u op de hoogte houden. Graag regelmatig de website in de gaten houden voor berichtgeving, mededelingen daaromtrent.
Ik heb er bewust voor gekozen in dit schrijven geen namen te noemen. Op dit moment is dit niet zo relevant. Het gaat erom u duidelijk te maken waar we dit seizoen mee bezig waren. En ook blijven.
We praten niet over een eindproduct, maar over een proces.JOHN PETERS
VOORZITTER AFDELING VOETBAL
JUNI 2017


 

 

 

                                


In Memoriam : Danny van den Broek

10 april 16:45  Danny van den Broek overleden. 15 februari 1985 - 7 april 2021 meer »


Tennisbanen weer geopend

29 maart 10:15  Vanaf heden zijn de tennisbanen weer geopend. Betreed de banen niet met voetbalschoenen. Mocht je een bal moeten halen, loop dan zo dicht mogelijk langs het hek.


Sportspreekuur Fy-fit fysiotherapie

28 maart 17:45  Voor al onze (jeugd)leden verzorgd Fy-fit een gratis sportspreekuur. Iedere donderdag van 18.00 tot 19.00 uur. Gratis blessure screening en advies.meer »


Nieuw corona protocol, avondklok en meer trainingen

26 maart 15:45  Het crisisteam heeft onderstaand protocol opgesteld voor de komende periode. Dit protocol is geldig tot en met 20 april.meer »


HANdreiking studenten beweegt Quick wederom tot Walking Football

4 maart 10:00  Een nieuwe groep studenten Sportkunde en Verpleegkunde van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) staat te popelen om het stokje over te nemen van hun voorgangers: de eerste schare studenten die voor hun stage Quick bij de hand hebben genomen om Walking Football op Sportpark De Dennen nieuw leven in te blazen. Drie jaar geleden sneuvelde het initiatief van Quick om te starten met Walking Football al op de tekentafel. Bij een gebrek aan helpende handen en belangstellenden. Terwijl het bij NEC, Blauw Wit, Orion en OSC, gericht op oud voetballers, wel van de grond kwam. Door hulp van vijf nieuwe HAN-architecten staat Walking Football bij Quick wederom in de steigers. Met een verruimde blik op de doelgroep krijgt de eenmalig winnaar van de KNVB-beker een prefab kans om eigentijds een thuis te bouwen voor ouderen uit de wijk. DOOR: MAARTEN OMVLEE meer »


Sportpark rookvrij vanaf 1 januari

9 december 19:30  Sportpark de Dennen rookvrij Zoals reeds besproken in de ALV van 2019 heeft het Algemeen bestuur besloten dat ons sportpark rookvrij gaat worden. Dit gebeurt wat later dan gepland door alle coronaperikelen. Er is immers al zoveel wat niet mag. Toch is nu besloten dat per 1 januari 2021 de Dennen ROOKVRIJ wordt. meer »


Contributienieuws van het algemeen bestuur

30 november 13:45  Nieuws van het algemeen bestuur over eventuele contributieverlagingen voor senioren. meer »


Ga naar archief

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!