Contributie protocol afd. voetbal - Quick 1888

Contributie protocol afd. voetbal

Contributie protocol afd. voetbal

Aanmelden, opzeggen en contributieprotocol afdeling voetbal

Personen die lid willen worden van de voetbalafdeling van Quick 1888, kunnen hun interesse kenbaar maken door het invullen van een interesseformulier op de website van Quick.

Het lidmaatschap van de afdeling voetbal wordt vervolgens pas aangegaan door ondertekening van een ingevuld aanmeldingsformulier voetbal.

 

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 30 juni het jaar daaropvolgend.

Een per 1 juli van enig jaar aangemeld lid is contributie verschuldigd over het gehele verenigingsjaar.

Dit betekent dat de volledige contributie voor een heel jaar moet worden voldaan. Ook wanneer men tussentijds, om wat voor een reden dan ook (denk onder andere aan verhuizing, blessures, geen zin meer, of ruzie) het lidmaatschap opzegt.

Opzeggen moet ten alle tijden schriftelijk middels het invullen en ondertekenen van het afmeldingsformulier. Het afmelden bij trainers en andere staf- of bestuursleden is dus niet voldoende.

Het lidmaatschap wordt telkens stilzwijgend met een jaar verlengd, indien er op 15 juni van enig jaar geen afmeldingsformulier voor de afdeling voetbal bij de ledenadministratie van Quick 1888 is ontvangen.

  1. Procedure contributiebetaling.

Aan het begin van het voetbalseizoen worden via Club Collect de contributienota’s (1-e betaalverzoek) verstuurd. Er is een betalingstermijn van 3,5 week (24 dagen) na dagtekening nota.

Als bij het verstrijken van deze betalingstermijn van 24 dagen de contributie nog niet is betaald, krijg je een 2-e betaalverzoek.

Als je dan niet meteen betaalt, wordt dat 4 dagen later gevolgd door de 1-e herinnering. Je krijgt dan nog twee weken (14 dagen) om alsnog de contributie te voldoen.

Als na het verstrijken van deze termijn van 14 dagen (dus in totaal 42 dagen na het 1-e betaalverzoek) de contributie nog niet is ontvangen, volgt een aanmaning in de vorm van een WIK-brief  om alsnog binnen 17 dagen de contributie te voldoen. Hierbij worden 15 euro extra in rekening gebracht voor administratiekosten en kosten WIK-brief.

Als na deze WIK-brief de contributie plus extra kosten niet binnen 17 dagen zijn ontvangen, wordt de vordering van contributie en administratiekosten overgedragen aan een incassobureau. De extra kosten van een incasso zijn wettelijk minimaal 40 euro (ex. BTW).

LET OP

Wanneer je (een deel van) de contributie via automatische incasso betaalt en die betaling vervolgens storneert, wordt dat beschouwd als het verstrijken van een betalingstermijn. Bovendien wordt voor elke stornering 15 euro extra administratiekosten in rekening gebracht.

  1. Sportieve gevolgen van het niet of niet op tijd betalen van de contributie

Als je na de hiervoor geschetste termijnen van in totaal ruim 8 weken, d.w.z. 17 dagen na de dagtekening van de WIK-brief, de contributie niet hebt betaald, volgt er behalve de incasso een onmiddellijk training- en speelverbod. 

 

 

  1. Wijze van contributiebetaling:

Club Collect

Voor de inning van de contributie is een samenwerkingsverband aangegaan met ClubCollect. ClubCollect zal namens Quick 1888 naar ieder clublid een e-mail of SMS (of in een enkel geval brief) sturen met het verzoek de contributie te voldoen.

 

In dit bericht is een link opgenomen. Via deze link kan de betaling per automatische incasso of via iDEAL worden voldaan. Hierbij kan ook aangegeven worden of de betaling in één keer wordt voldaan of in 2 termijnen (voor gespreid betalen wordt een klein bedrag (€ 1,00) in rekening gebracht).

 

Vóór de aangegeven vervaldatum dient de betaling te worden voldaan.

Indien er is gekozen voor betaling in twee termijnen, dan wordt vóór de vervaldag van de tweede termijn een herinnering per e-mail of SMS verzonden

Stichting Leergeld

Ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar die in de gemeente Nijmegen woonachtig zijn, kunnen een beroep doen op de Stichting Leergeld, indien zij de contributie niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 120-130% van het bijstandsniveau ligt.

De maximale vergoeding voor sport is € 275,- per kalenderjaar (tarief 2021) en deze gelden kunnen worden gebruikt om de contributie van Quick 1888 te betalen. (Voor het bedrag dat overblijft na het betalen van de contributie, krijgen de ouders per post van Stichting Leergeld een tegoedbon, welke vrij is te besteden bij de sportzaken, waar Stichting Leergeld een overeenkomst mee heeft.)

Indien je de contributie door de Stichting Leergeld wilt laten betalen, dien je zelf per omgaande het aanvraagformulier tezamen met de contributienota door te zenden aan de Stichting Leergeld.

Kijk voor meer informatie over deze regeling op de website van Stichting Leergeld Nijmegen.

Meedoen in Nijmegen

Volwassen mensen met een laag inkomen kunnen voor het betalen van de contributie een beroep doen op de zogenaamde Meedoen-regeling van de gemeente Nijmegen Deze regeling stelt per persoon maximaal € 150,- beschikbaar.

Indien je gebruik wilt maken van de Meedoen-regeling, dien je zelf per omgaande een aanvraag te doen bij de gemeente Nijmegen.

Voor de contributie die meer bedraagt dan het door de gemeente toegekende bedrag, zul je voor het resterend bedrag een factuur via ClubCollect ontvangen

Kijk voor meer informatie over de Meedoen-regeling op de website van de gemeente Nijmegen. Studenten zijn uitgesloten van deze regeling

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!